Telekalakítási engedélyek
Nyomtatás

Az eljárás jogi alapja:

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról,

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.

A telek felosztása, telkek egyesítése, telekhatár-rendezése engedélyhez kötött. Az engedélyezésre vonatkozó kérelem előterjesztése előtt, az engedélyezés feltételeinek tisztázása céljából elvi telekalakítási engedély kérhető.

Az elvi telekalakítási engedélyt a telekalakítással érintett bármelyik földterület tulajdonosa, közös tulajdonban levő földterület esetén bármelyik tulajdonostárs kérheti.

Az elvi telekalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét és aláírását;

b) telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén mellékletként:

ba) a tervezett telekalakítás rövid leírását, a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó, az illetékes földhivatal által hitelesített, 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát legalább 5 példányban. Ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, 10%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén külön lapon szintvonalas térképet,

bb) az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán a tervezett telekalakítás vázlatát, valamint a meglévő és - megkülönböztethető módon - a végrehajtható építési engedély szerinti építményeket fel kell tüntetni;

c) az Étv. 24. § (2) bekezdése szerinti telekcsoport újraosztása esetén, valamint ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik, telekalakítási tervet legalább 5 példányban;

d) a külön jogszabályban meghatározott értékű illetékbélyeget vagy az illeték befizetéséről szóló igazolást. (5) A telekalakítási tervet a kérelmezőnek és a tervezőnek alá kell írnia.

A telekalakítási engedély

A telekalakítási engedélyt

 a) a telekalakítással érintett telek tulajdonosa,

b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,

c) telekcsoport újraosztása esetén vagy ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik a tulajdonostársaknak a telek-területnagyság szerinti többsége kérheti.

A telekalakítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, címét és aláírását,

b) a tervezett telekalakítással érintett telekre vonatkozó tulajdonjogot feltüntető ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát,

c) az elvi telekalakítási engedély számát, ha az elvi telekalakítási engedélyezési eljárást lefolytatták,

d) a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó, az illetékes földhivatal által hitelesített, 3 hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát, ha az magassági adatot nem tartalmaz, 10%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén külön lapon, szintvonalas térképet. Az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán a meglévő és - megkülönböztethető módon - a végrehajtható építési engedély szerinti építményeket fel kell tüntetni,

e) kitűzésre és az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésre alkalmas, a helyrajzi számok és a területszámítás szempontjából a földhivatal által záradékolt változási vázrajzot legalább 5 példányban,

f) telekcsoport újraosztása esetén, vagy ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik, a változási vázrajzot a jogerős és érvényes elvi engedéllyel engedélyezett telekalakítási terv alapján kell elkészíteni,

g) a külön jogszabályban meghatározott értékű illetékbélyeget vagy az illeték befizetéséről szóló igazolást. (3) A változási vázrajzot a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 21. § (4) bekezdésében előírt jogosultsággal rendelkező személy készítheti. (4) A változási vázrajzot a kérelmezőnek és a tervezőnek alá kell írnia.

A telekalakítási engedély iránti kérelem illetéke:

  elvi telekalakítási, telekalakítási engedélyre irányul, telkenként 5000 forint,